Vedtekter

Vedtekter for Common Norge per 14. april 2015

§ 1 NAVN

Common Norge.

§ 2 FORMÅL

Common Norge er en interesseorganisasjon som har fokus på brukere av informasjonsteknologi. Formålet er å tilføre medlemmene verdi gjennom økt kunnskap og kompetanse og ivareta deres interesser overfor leverandører i spørsmål av generell karakter.

Common Norge skal gjennom aktivt partnerskap med utvalgte virksomheter sørge for at medlemmene oppnår gunstige betingelser på aktuelle produkter og tjenester.

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlemmer

Som medlemmer kan opptas bedrifter og organisasjoner (juridiske enheter) som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen bruk av informasjonsteknologi innenfor de områder Common Norge definerer som sitt virkeområde. Som medlemmer kan også opptas bedrifter og organisasjoner som ønsker å benytte Common Norges avtaler og betingelser.

Medlemskapet er gyldig når årskontingent er registrert betalt.

§ 3.2 Plikter
Medlemmene og deres kontaktpersoner skal overholde Common Norges vedtekter.

§ 3.3 Eksklusjon
Et fulltallig og enstemmig hovedstyre har anledning til å ekskludere medlemmer. Medlemmet kan anke Hovedstyrets beslutning til Generalforsamlingen.

§ 3.4 Æresmedlemskap
Common Norge kan meddele æresmedlemskap til enkeltpersoner. Æresmedlemskap kan foreslås av medlemmer og vedtas av Hovedstyret. Æresmedlemskap er livsvarig, og er ikke avhengig av betingelsene under §3.1. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har ikke stemmerett, men har ellers de samme plikter og rettigheter som øvrige medlemmer.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen skal avholdes senest 3 – tre – måneder etter regnskapsårets avslutning. Generalforsamlingen skal innkalles med minst 14 – fjorten – dagers varsel, og innkallingen skal inneholde dagsorden med vedlegg.
Innkomne forslag som ønskes behandlet på general-forsamlingen, må være Common Norges sekretariat i hende senest 1 – en – måned etter regnskapsårets avslutning.

Generalforsamlingen skal:
a) Velge møteleder.
b) Velge referent og 2 personer til å undertegne møteprotokollen.
c) Behandle og godkjenne regnskap og budsjett, samt revisors og Hovedstyrets beretninger.
d) Velge revisor.
e) Velge supplerende styremedlemmer
f) Velge valgkomite.
g) Fastsette kontingent.
h) Bestemme Common Norges virkeområde
i) Behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter Hovedstyrets bestemmelse, eller etter krav fra minst 20% av medlemmene. Den innkalles med minst 8 – åtte – dagers varsel, og kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Hovedstyret må sende ut innkallingen senest 1 – en – måned etter at krav fra 20% av medlemmene er innkommet.

§ 4.1 Valgkomite
Ved hvert generalforsamling skal det oppnevnes representanter til en valgkomite. Valgkomiteene skal bestå av inntil 3 personer. Valgkomiteen skal nominere kandidater til de supplerende medlemmene av Hovedstyret som ikke er ledere av distriktsleddene.

Senest 1 måned før årsmøtet skal valgkomiteene levere sine innstillinger til sekretariatet. Innstillingen skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen

§ 5 HOVEDSTYRET

Hovedstyret består av lederne for distriktsleddene samt inntil 3 personer, og skal innkalles til møte minst 4 – fire – ganger hvert år.

Common Norges daglig leder skal delta på Hovedstyrets møter, og er ansvarlig for møteinnkalling og referat.

Hovedstyret skal behandle/utpeke:
a) Strategi og langtidsplaner med oppfølging
b) Aktivitetsplaner, budsjett og regnskapsoppfølging.
c) Forslag til vedtektsendringer
d) Etablering, koordinering og avvikling av distrikts-, bruker-, fag- og interessegrupper.
e) Organisering, ansettelser, honorarer og lønnsspørsmål.
f) Saker av felles interesse for distriktsleddet, bruker- , fag – og interessegruppene.
g) Representanter som representerer Common Norge i nasjonale og internasjonale samarbeidsutvalg.

Hovedstyret skal ledes av lederen for den distrikts-forening som teller flest bedriftsmedlemmer.

Ved avstemming har hvert hovedstyremedlem 1 – en – stemme. Ved stemmelikhet har Hovedstyrets leder dobbeltstemme.

Hovedstyret skal føre protokoll over sin møter, samt avgi årsberetning til Generalforsamlingen.

§ 6 DISTRIKTSFORENINGER

§ 6.1 Styret
Common Norge er delt opp i distriktsledd. Distriktsleddene ledes av et lokalt valgt styre bestående av:
a) Leder
b)Inntil 5 styremedlemmer valgt av distriktsleddets årsmøte.
c) Inntil 2 vararepresentanter valgt av distriktsleddets årsmøte.
d)Leder(e) av bruker-, fag- og interessegruppe(r) i h.t. §8.

Leder velges direkte, for en periode av 2 år, mens styret forøvrig konstituerer seg selv.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, dog ikke slik at flere enn 2/3 av styret velges på ett og samme årsmøte.
Vararepresentanter velges for et år av gangen.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av dets medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Vararepresentanter har møterett og talerett i alle styremøter, samt stemmerett i de tilfeller hvor styret ikke er fulltallig.

Styret skal føre protokoll over sine møter. Styret gjennomfører aktiviteter og arrangementer som fremmer faglig utbytte og engasjement innen det område gruppen omfatter.

§ 6.2 Årsmøtet
Distriktsleddet avholder årsmøter senest 2 – to – måneder etter regnskapsårets slutt. Innkallingen skal skje med minst 14 -fjorten – dagers varsel, og skal inneholde dagsorden og valgkomiteens innstilling.
Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder
b) Velge referent og 2 personer til å undertegne møteprotokollen.
c) Behandle og godkjenne regnskap og budsjett, samt styrets beretning for distriktsleddet.
d) Avholde valg.
e) Oppnevne representanter til valgkomite, se §6.3.
f) Behandle saker som er nevnt i innkallingen.
Dersom det av praktiske grunner ikke er mulig å avholde ordinært årsmøte, kan distriktsleddets styre beslutte at dette gjennomføres ved at nødvendige dokumenter oversendes medlemmene for skriftlig godkjenning og valg.
Representanter kan stille med fullmakter fra andre stemmeberettigede medlemmer.
Tiltredelse av nye verv skjer etter årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte avholdes etter de same regler som for ekstraordinær generalforsamling.

§ 6.3 Valgkomite
Ved hvert årsmøte skal det oppnevnes representanter til en valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av inntil 3 personer.
Senest 1 måned før årsmøtet skal valgkomiteen levere sine innstillinger til distriktsleddets styre. Innstillingen skal vedlegges innkallingen til årsmøtet.

§ 7 STEMMERETTSREGLER

Stemmeberettiget med 1 stemme er alle medlemmer med gyldig medlemskap.
Valg avgjøres ved simpelt flertall. Dersom det er flere kandidater kan avstemmingen foretas skriftlig. Ved avstemming hvor det er stemmelikhet, er styrets flertall utslagsgivende.

For vedtektsendringer se § 12
For oppløsning se § 13

§ 8 BRUKER-, FAG-, INTERESSE-, PROSJEKTGRUPPER samt KOMITEER

§ 8.1 Bruker-, fag- og interessegrupper.
Det kan etableres bruker-, fag- og interessegrupper etter retningslinjer vedtatt av Hovedstyret.
Grupper skal ledes av et valgt styre bestående av:
a) Leder
b) Inntil 5 medlemmer
Representanter til et gruppestyre kan oppnevnes av Hovedstyret, Distriktsleddet eller velges av gruppens medlemmer.
Lederen av en gruppe er ordinært medlem av styret i det distrikt vedkommende tilhører. Funksjonstid for et gruppestyre er to år. Funksjonstiden kan forlenges av de samme som kan oppnevne representanter til styret.
Gruppene skal føre protokoll over sine møter. Gruppene gjennomfører aktiviteter og arrangementer som fremmer faglig utbytte og engasjement innen det område gruppen omfatter.

§ 8.2 Komiteer og prosjektgrupper
Hovedstyret, Distriktsleddene og Sekretariatet kan etter behov utnevne komiteer/prosjektgrupper til å ta seg av spesielle oppgaver. En komite/prosjekt-gruppe skal bestå av en leder og et på forhånd bestemt antall medlemmer.
Komiteene/Prosjektgruppene skal holde sine oppdragsgivere løpende orientert om sitt arbeided

§ 9 KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsetter årlig kontingent.

§ 10 SEKRETARIAT

Daglig leder i Common Norge er den operative leder i Sekretariatet, med ansvar for den daglige drift. Daglig leder rapporterer til Hovedstyret.

Sekretariatet arbeider innenfor rammen av godkjent budsjett, og skal sørge for god forretningsførsel og løpende oppfølging av resultater.

Sekretariatet er Hovedstyrets utøvende organ og skal således:
a) Påse at Common Norge drives i h.t. gjeldende instrukser og i h.t. offentlige bestemmelser.
b) Utarbeide forslag til budsjett som fremlegges for behandling i Hovedstyret.
c) Holde kontakt med leverandørene.
d) Følge opp aktivitetsplaner.
e) Formidle informasjon til distrikts-, bruker-, fag- og interessegrupper, komiteer og prosjektgrupper, om saker som behandles og de beslutninger som treffes.
f) Andre oppgaver pålagt av Hovedstyret.

§ 11 ØKONOMI

§ 11.1 Regnskapsår
Regnskapsåret er 1. januar – 31. desember.

§ 11.2 Regnskapsrapportering
Sekretariat er ansvarlig for Common Norges regnskapsføring, med rapportering til Hovedstyret i henhold til de til en hver tid gjeldende regler for rapporteringen.

§ 11.3 Revisor
Common Norges revisor, valgt på generalforsamlingen for 1 år av gangen, er ansvarlig for at Common Norges regnskapsførsel er i henhold til god regnskapsskikk.

§ 11.4 Avsetninger
Eventuelle regnskapsmessige overskudd tillegges Administrasjonsfondet inntil dette har nådd en størrelse som sikrer Common Norges drift i ett år.

§11.5 Signaturrett
Styreleder og daglig leder har i fellesskap signaturrett

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringen skal behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og må være gjengitt på dagsordenen i innkallingen.

Vedtak krever 2/3 flertall blant de møtende. Vedtektsendringer skal angi ikrafttredelsesdato.

§ 13 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av Common Norge må fattes på ordinær generalforsamling.

Vedtaket krever ¾ flertall blant møtende, og må gjentas med ¾ flertall av møtende på en etterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som må avholdes innen 6 uker etter den foregående generalforsamling.

Ved oppløsning treffer generalforsamlingen avgjørelse om hvilken annen ideell organisasjon som overtar Common Norges midler.

Vedtatt på ordinær generalforsamling

Bolkesjø, den 24. april 1997

Endringer vedtatt på ordinær generalforsamling

Gardermoen, den 25. mai 1999 og Stabekk , den 15. juni 2000.

Lillehammer, den 7. mars 2002

Lillehammer, den 25. mars 2004

Oslo, den 13. april 2015